Známky pta?í ch?ipky

P?íznaky pta?í ch?ipky

P?íznaky pta?í ch?ipky jsou ve škále od t?ch podobných p?íznak?m b?žné ch?ipky

 • teplota
 • kašel
 • škrábání v krku
 • svalové bolesti

p?es

 • zán?t spojivek
 • zápal plic

až po akutní dechovou nedostate?nost a jiné stavy bezprost?edn? ohrožující život nakaženého.


Na poslední hromadné nákaze pta?í ch?ipkou (10 lidí ve Vietnamu minulý rok 2004) se ukázaly následující známky onemocn?ní:

 • v?tšina z 10 lidí onemocn?la po inkuba?ní dob? 2-4 dny
 • všichni m?li hore?ku, byli dušní a kašlali
 • nemocní lidé vyhledávají léka?e po 3-8 dnech od prvních projev? onemocn?ní
 • polovina pacient? vykašlává, n?kte?í s p?ím?sí krve v hlenu
 • sedm z deseti pacient? m?lo pr?jem
 • žádný pacient nepoci?oval pálení v krku, zán?t spojivek, vyrážku ?i ucpaný nos
 • všichni nakažení dostali širokospektré antibiotikum a p?t z nich dostalo oseltamivir, ?ty?i z p?ti pacient? lé?ených oseltamivirem zem?eli, celkov? 8 z deseti nakažených zem?elo

zdroj: N Engl J Med 2004 Mar 18;350(12):1179-88


H5N1 má na sv?domí již velké množství vážných onemocn?ní a úmrtí u lidí. Narozdíl od b?žné sezónní ch?ipky, kdy se infekce projeví mírnými dýchacími obtížemi, je infekce H5N1 p?í?inou velmi vážného stavu pacienta, který vede velmi rychle k rozvratu životních funkcí a jeho úmrtí. Velmi ?astý je virový zápal plic a multiorgánové selhání. Ze statistik vyplývá více než padesátiprocentní úmrtnost p?i infekci tímto virem. Mnoho p?ípad? je z ?ad zdravých d?tí a adolescent?.

zdroj: WHO