Výskyt pta?í ch?ipky


Historie starších událostí zde.

Chronologický p?ehled událostí
Datum Místo Událost
17. ?ervence 06 Indonésie po?et indonéských ob?tí viru pta?í ch?ipky je podle WHO 42, tedy stejn? jako ve Vietnamu.
7. ?ervence 06 Špan?lsko Potápka rohá?, jejíž uhynulé t?lo bylo nalezeno asi p?ed šesti týdny, zem?ela na virus pta?í ch?ipky. Jedná se o první p?ípad ve Špan?lsku.
24. ?ervna 06 Indonésie virus, který zabil sedm ?len? rodiny v Indonésii, byl do jisté míry zmutovaný, p?enášel se i mezi lidmi
12. ?ervna 06 Ma?arsko Dosud bylo kv?li pta?í ch?ipce na jihu Ma?arska zlikvidováno 200 000 kus? dr?beže, kv?li infekci objevené na farm? v Kiskunmajse bude zlikvidováno dalších 200 000 kus?.
10. kv?tna 06 ?eská republika Státní veterinární správa oznámila, že pta?í ch?ipka je v ?esku na ústupu a že jsou ochranná pásma v Jiho?eském kraji od dnešní p?lnoci zrušená.
10. dubna 06 ?eská republika U dalších dvou labutí nalezených v Hluboké nad Vltavou byl prokázán virus H5N1. U dalších ?ty? labutí z ?eských Bud?jovic, z Bavorovic, z Novovrbenského rybníka a z Mirochova šlo o vysoce patogenní H5.
7. dubna 06 ?eská republika Dne 1. 4. byla nalezena osmá labu? byla u rybníka Velká ?erná za obcí Mirochov, n?kolik kilometr? od hranic s Rakouskem. Dnes byl prokázán typ viru H5.
27. b?ezna 06 ?eská republika první p?ípad pta?í ch?ipky, a to u labut? nalezené na Vltav? nedaleko Hluboké nad Vltavou
24. b?ezna 06 N?mecko v hlavních m?stech Rakouska a N?mecka, ve Vídni a v Berlín?, byla u voln? žijících pták? zaznamenána infekce nebezpe?ným virem pta?í ch?ipky
18. b?ezna 06 Egypt první p?ípad onemocn?ní ?lov?ka pta?í ch?ipkou
17. b?ezna 06 Izrael výskyt nebezpe?ného viru pta?í ch?ipky H5N1 u uhynulé dr?beže na dvou farmách v jižním Izraeli potvrdilo izraelské ministerstvo vnitra
13. b?ezna 06 Ázerbájdžán zem?eli na pta?í ch?ipku t?i lidé
6. b?ezna 06 Rakousko nález smrtícího viru pta?í ch?ipky H5N1 i u živých ko?ek
5. b?ezna 06 ?ína dvaat?icetiletý muž podlehl pta?í ch?ipce v jižní ?ín?
2. b?ezna 06 Rumunsko šestnáct ohnisek pta?í ch?ipky v župách Konstanca a Tulcea na východ? a severovýchod? zem?
5. b?ezna 06 Polsko H5 u dvou uhynulých labutí, nalezených tento týden v Toruni na severu
2. b?ezna 06 Srbsko devátá z 25 zemí Evropské unie, kde se vyskytl nebezpe?ný virus pta?í ch?ipky H5N1.
27. února 06 Niger druhá africká zem? s prokázanou pta?í ch?ipkou
26. února 06 Švýcarsko první p?ípady pta?í ch?ipky typu H5 byly potvrzeny u ptactva
25. února 06 Francie první p?ípad pta?í ch?ipky u domácí dr?beže v EU
20. února 06 Bosna první p?ípady pta?í ch?ipky u mrtvých labutí
25. února 06 ?ína další p?ípady pta?í ch?ipky u lidí
24. února 06 Gruzie první p?ípad pta?í ch?ipky u labutí
24. února 06 Francie nákaza virem H5 na dr?beží farm?
23. února 06 Slovensko první dva p?ípady nákazy virem pta?í ch?ipky H5N1
23. února 06 Francie potvrzen druhý p?ípad nákazy virem H5N1
21. února 06 N?mecko na severovýchod? zem? už p?es 100 p?ípad? H5N1
20. února 06 Bosna první p?ípady pta?í ch?ipky u mrtvých labutí
19. února 06 Itálie pta?í ch?ipka nyní již i ve st?ední Itálii
18. února 06 Francie první p?ípad nákazy ptactva smrtícím virem H5N1
18. února 06 N?mecko na Rujan? dalších 28 p?ípad? pta?í ch?ipky
18. února 06 Indie potvrzeny první p?ípady viru H5N1
18. února 06 devatenáctá lidská ob?? pta?í ch?ipky
17. února 06 Egypt potvrzen výskyt nebezpe?ného viru pta?í ch?ipky
17. února 06 Dagestán na jihu Ruska další ohnisko pta?í ch?ipky
16. února 06 Slovinsko mrtvá labu? nalezená v severním Slovinsku m?la nebezpe?ný virus pta?í ch?ipky
16. února 06 N?mecko N?mecko oficiáln? potvrdilo výskyt viru H5N1 na svém území
15. února 06 Ma?arsko pta?í ch?ipka se vyskytla i u t?í uhynulých labutí nalezených na jihu Ma?arska
14. února 06 N?mecko na ostrov? Rujána u ?ty?ech mrtvých labutí rychlotest prokázal podez?ení na výskyt viru H5N1
14. února 06 Rakousko úhyn p?ti pták? nalezených v pond?lí v Mellachu poblíž Štýrského Hradce byl v d?sledku H5N1
12. února 06 Slovinsko mrtvá labu? s potvrzeným H5N1
11. února 06 Bulharsko u hranic s Rumunskem výskyt H5N1 u divokých labutí
11. února 06 Řecko výskyt viru H5N1 u t?í zem?elých labutí v oblasti kolem Solun? na severu Řecka
11. února 06 Itálie na Sicílii a v jihoitalských regionech Kalábrie a Apulie nalezeno 17 mrtvých divokých labutí
6. února 06 Irák v d?sledku pta?í ch?ipky zem?el 48 letý muž, strýc 15 leté irá?anky, která zem?ela 30.1.
3. února 06 Bulharsko první p?ípady dr?beží pta?í ch?ipky virem kmene H5
30. ledna 06 Irák první ob?? pta?í ch?ipky je mladá patnáctiletá dívka
23. ledna 06 ?ína pta?í ch?ipkou nakažen desátý ?lov?k
20. ledna 06 Ukrajina pta?í ch?ipka v další vesnici na Krymu
19. ledna 06 Indonésie další ob?? pta?í ch?ipky
17. ledna 06 Turecko 21. p?ípad nákazy pta?í ch?ipkou
16. ledna 06 Turecko ?tvrté úmrtí v této zemi na pta?í ch?ipku
11. ledna 06 ?ína potvrzena další 2 úmrtí na pta?í ch?ipku
10. ledna 06 Japonsko 77 lidí nakaženo virem H5N2 "mírnou formou" pta?í ch?ipky
9. ledna 06 Ukrajina na Krymském poloostrov? nové ohnisko pta?í ch?ipky u dr?beže
9. ledna 06 Indonésie dev?tat?icetiletý muž zem?el na pta?í ch?ipku
8. ledna 06 Turecko dalších 5 p?ípad? pta?í ch?ipky
6. ledna 06 Turecko t?etí dít? z jedné rodiny zem?elo na pta?í ch?ipku
4. ledna 06 Turecko testy prokázaly první p?ípad pta?í ch?ipky v této zemi
2. ledna 06 Turecko zem?el chlapec s p?íznaky pta?í ch?ipky, ptvní testy neprokázali H5N1
1. ledna 06 Turecko šest osob hospitalizovaných s p?íznaky pta?í ch?ipky
29. prosince ?ína zem?el t?etí ?lov?k na pta?í ch?ipku
28. prosince Turecko ohnisko výskytu viru na východ? zem?
19. prosince Indonésie na pta?í ch?ipku zem?el osmiletý chlapec
15. prosince Rumunsko dalších 5 ohnisek výskytu pta?í ch?ipky
15. prosince ?ína šestý p?ípad nákazy ?lov?ka pta?í ch?ipkou v zemi
13. prosince Japonsko ohnisko na severu zem?, zlikvidováno 90.000 kus? dr?beže
12. prosince Rumunsko virus se ší?í sm?rem na západ, nyní 200 km západn? od prvního ohniska
10. prosince Ukrajina potvrzeno další ohnisko viru na Krymském poloostrov?
9. prosince Thajsko v Thajsku zem?el na pta?í ch?ipku p?tiletý chlapec
8. prosince ?ína pátý p?ípad pta?í ch?ipky, žena p?ežila
4. prosince Rumunsko další ohnisko pta?í ch?ipky v zemi
3. prosince Indonézie virus H5N1 zabíjí, onemocn?ní podlehla osmá ob??, 25letá žena
3. prosince Ukrajina nová ohniska viru H5N1 na Krymu
30. listopadu ?ína dv? nová ohniska pta?í ch?ipky mezi dr?beží
29. listopadu ?ína, Vietnam virus H5N1 mutuje, u vietnamských a ?ínských nakažených se liší
26. listopadu Rumunsko zaznamenáno další ohnisku ší?ení viru u dr?beže
26. listopadu Indonésie potvrzený 12. p?ípad nákazy ?lov?ka virem H5N1 v zemi
15. listopadu Velká Británie testy potvrdily, že 53 p?nkavy z Taiwanu, které uhynuly minulý m?síc v karantén?, byly infikovány virem H5N1
22. listopadu Rusko v delt? Volhy uhynulo 250 labutí
19. listopadu Vietnam virus H5N1 potvrzený u 15ti letého chlapce
19. listopadu Kanada u kachny na farm? v Britské Kolumbii zachycen virus H5, podrobn?jší ur?ení viru probíhá
17. listopadu Indonésie další dv? úmrtí lidí na pta?í ch?ipku v zemi
16. listopadu ?ína t?i p?ípady nákazy ?lov?ka pta?í ch?ipkou v zemi, žena a dívka již zem?ely
15. listopadu ?ína další ohnisko výskytu viru, zahynulo 800 kus? dr?beže
15. listopadu Velká Británie testy potvrdily, že 53 p?nkavy z Taiwanu, které uhynuly minulý m?síc v karantén?, byly infikovány virem H5N1
15. listopadu ?ína další ohnisko nákazy pta?í ch?ipky Ve vesnici Fanwei v provincii Anhui
14. listopadu Vietnam virus pta?í ch?ipky prý mutuje do nebezpe?n?jší formy
12. listopadu Kuvajt první objevený p?ípad viru pta?í ch?ipky v Perském zálivu
11. listopadu Itálie objevena pta?í ch?ipka kmene H5N1 u divoké kachny, vir není identický s nebezpe?ným asijským kmenem
9. listopadu Vietnam potvrzená p?í?ina úmrtí muže ze 29. ?íjna, jedná se o 42.úmrtí na pta?í ch?ipku ve Vietnamu, celkov? 63. ob??
8. listopadu ?ína ?ínské ú?ady požádaly WHO o pomoc p?i ur?ování p?í?iny smrti 12leté dívky
5. listopadu Indonésie potvrzené páté úmrtí na pta?í ch?ipku v zemi u ženy, která zem?ela b?hem ?íjna
5. listopadu EU Velká Británie plánuje dvoudenní evropské cvi?ení zam??ené na opat?ení p?i ch?ipkové epidemii
4. listopadu ?ína v novém ohnisku infekce uhynulo 10.000 kus? dr?beže a bylo utraceno dalších 350.000 kus?
3. listopadu Indonésie t?i d?ti hospitalizované v jakartské nemocnici Indonésii mají p?íznaky pta?í ch?ipky, pozd?ji se potvrdí virus H5N1 u jednoho chlapce
3. listopadu WHO kon?í období migrace pták?, m?lo na ur?itou dobu skon?it ší?ení pta?í ch?ipky
2. listopadu USA prezident Bush žádá 7,1 miliardy dolar? na p?ípravu proti ch?ipkové pandemii
1. listopadu Thajsko další p?ípad pta?í ch?ipky u ?lov?ka, nakazila se 50ti letá žena
1. listopadu ?R zákaz dovozu exotických pták? ze zemí mimo EU
1. listopadu Řecko dodate?né testy u uhynulých pták? nepotvrdily výskyt viru pta?í ch?ipky
31. ?íjna WHO, ?ína WHO kritizuje ?ínu, že nedostate?n? informuje o výskytu viru pta?í ch?ipky
30. ?íjna Slovensko slovenské ú?ady zp?ísnily preventivní opat?ení proti pta?í ch?ipce
29. ?íjna Vietnam podez?ení na úmrtí dvou lidí na virus pta?í ch?ipky
28. ?íjna Rumunsko potvrzení viru H5N1 u uhynulé volavky
27. ?íjna USA švýcarská firma Roche do?asn? pozastavila dodávky antivirového léku Tamiflu na komer?ní trh Spojených stát? amerických
27. ?íjna Rusko výskyt viru pta?í ch?ipky hlásí Sibi?, 90 mrtvých ku?at a kachen u vesnice Rotovka bylo napadeno virem H5N1
26. ?íjna EU, Dánsko p?íprava strategie boje proti pta?í ch?ipce
26. ?íjna Velká Británie virus H5N1 odhalen u mrtvých pták?, uhynulých v karantén?
26. ?íjna Chorvatsko potvrzení výskytu viru H5N1
26. ?íjna ?ína nové ohnisko nákazy virem pta?í ch?ipky, zatím bez onemocn?ní ?lov?ka
25. ?íjna EU zákaz dovozu živého ptactva z celého sv?ta do EU
25. ?íjna Indonésie virus pta?í ch?ipky si vyžádal další lidskou ob??, ?tvrtou v této zemi
25. ?íjna N?mecko virus pta?í ch?ipky zatím neur?eného typu nalezen u mrtvých labutí v západní ?ásti zem?
25. ?íjna EU zákaz dovozu dr?beže, dr?bežích výrobk? i masa z Chorvatska do EU
23. ?íjna Velká Británie testy potvrdily virus H5N1 u uhynulého papouška ze Surinamu
22. ?íjna Rusko pta?í ch?ipka se objevila v další oblasti, nyní celkem rozší?ena ve 24 lokalitách.
21. ?íjna ?R zavedení ochranných opat?ení proti pta?í ch?ipce
21. ?íjna Chorvatsko virus pta?í ch?ipky potvrzen u uhynulých labutí
21. ?íjna Velká Británie pta?í ch?ipka byla zjišt?na u papouška ze Surinamu, který uhynul v karantén?
21. ?íjna Ma?arsko záv?re?né testy vakcíny ukázaly, že látka je ú?inná i u lidí.
20. ?íjna Thajsko farmá? podlehl viru pta?í ch?ipky, v zemi již 13. ob?
19. ?íjna Ma?arsko úsp?šné první testy nové vakcíny proti viru H5N1
19. ?íjna Rumunsko virus H5N1 zjišt?n v další lokalit? v rumunské delt? Dunaje
19. ?íjna Rusko v evropské ?ásti Ruska jižn? od Moskvy laboratorní testy potvrdily p?ítomnost viru H5N1
17. ?íjna Řecko první p?ípad pta?í ch?ipky byl zjišt?n v EU, a to v Řecku, typ viru zatím neur?en
13. ?íjna EU zákaz dovozu dr?beže, dr?bežích výrobk? i masa z Rumunska do EU
13. ?íjna Rumunsko virus H5N1 se objevuje v dunajské delt? v Rumunsku
10. ?íjna EU zákaz dovozu dr?beže a dr?bežích produkt? z Turecka do EU
8. ?íjna Turecko výskyt pta?í ch?ipky H5N1 v krocaní farm?, testy pozd?ji potvrdily, že jde o H5N1
15. srpna Rusko výskyt pta?í ch?ipky H5N1 v ?eljabinské oblasti, která odd?luje asijskou ?ást Ruska od evropské
29. ?ervence Rusko virus pta?í ch?ipky H5N1 na Sibi?i p?enosný na ?lov?ka