Virus H5N1 pta?í ch?ipky

Virus pta?í ch?ipky H5N1

Virové podtypy
Virus ch?ipky typu A má 16 H a 9 N podtyp?. Pouze viry podtyp? H5 a H7 mohou zp?sobovat u lidí onemocn?ní ch?ipkou. Ne všechny zp?sobují vážn?jší problémy. Vzhledem k sou?asným poznatk?m víme, že viry s podtypy H5 a H7 mohou stejn? jako jiné zmutovat a stát se nejen pro pta?í populaci velmi nebezpe?nými.

H5N1
Podtypem ch?ipkového viru typu A je i vir pta?í ch?ipky H5N1. Hostitelem tohoto viru jsou ptáci, jak ti divoce žijící, tak i dr?bež v chovech. První zmínky o viru jsou z Itálie z po?átku minulého století, virus byl poprvé izolován v Jižní Africe v roce 1961.

Genetika
P?i zkoumání genetické skladby viru bylo zjišt?no, že všechny jeho sou?ásti jsou pta?ího p?vodu, tedy že virus neobsahuje žádný lidský genetický materiál. Viry nalezené ve Vietnamu a Thajsku jsou díky genetické skladb? odolné proti jinak funk?ním antivirotik?m - amantadinu a rimantadinu. Oseltamavir a zanamavir mají pozitivní odezvu na tento kmen H5N1.

zdroj: WHO