Vakcína proti ch?ipce

Vakcína proti pta?í ch?ipce

Vakcína proti pta?í ch?ipce zatím neexistuje
Zatím není dostupná ú?inná vakcína proti pta?í ch?ipce. R?zné druhy vakcín každoro?n? vyráb?ných proti b?žné sezónní ch?ipce nechrání p?ed pandemickou formou. Vakcína proti H5N1 je ve vývoji v n?kolika zemích, avšak pouze ve stádiu vývoje. Zatím žádná ješt? není voln? v prodeji a p?edpokládá se, že nebude dostupná ani b?hem n?kolika m?síc? po za?átku hrozící pandemie.

Experimentální vakcíny ve vývoji
Probíhá n?kolik klinických testování, které mají vyzkoušet dostate?nou ochranu experimentálních vakcín a ur?it, jaké minimální množství vakcina?ní látky v dávce tuto ochranu zajistí. Jelikož samotná vakcína musí být ú?inná proti konkrétnímu pandemickému viru, je její urychlený vývoj v tak obrovském množství z ekonomického hlediska velmi úzce spjat s po?átkem pandemie. Sou?asná výroba je pouze zlomkem toho, jaké budou požadavky p?i pandemii.

Vakcinace proti b?žné ch?ipce
Proti ch?ipce se lze do ur?ité míry chránit o?kováním. Protože je virus ch?ipky velmi prom?nlivý, tj. ?asto mutuje, každý rok se zjiš?uje jeho nejpravd?podobn?jší podoba a proti této podob? se vytvá?í aktuální vakcína. Vyrobená vakcína je ú?inná práv? proti konkrétní vytypované podob? ch?ipkového viru.

zdroj: WHO

Související text:
Lékárnice: Stále se m? všichni ptají
Vakcíny proti ch?ipce v ?R - aktuáln?
O?kování proti ch?ipce v sezón? 2005/2006