O projektu

Rádi bychom vyplnili informa?ní mezeru uceleným zpracováním tématu "pta?í ch?ipka". Najdete zde kompletní a hlavn? validní informace o pta?í ch?ipce, její podstat?, výskytu, p?enosu, prevenci a lé?b?. Vysv?tlíme Vám, jak by vypadala hrozící pandemie a jaké jsou možná opat?ení. Zárove? Vám p?inášíme aktuální zpravodajství nejen z domácích, ale i ze zahrani?ních renomovaných zdroj?.

Tento projekt vznikal a vzniká ve velmi krátkém ?asovém období, doslova z hodiny na hodinu. Proto prosím omluvte p?ípadné jazykové nebo technické nedostatky, které ?asem bezezbytku odstraníme. Velmi oceníme Vaše reakce, které m?žete posílat na info@ptaci-chripka.cz. Dotazy však prosím posílejte do poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".

Obsah je garantován léka?i, jejichž specializace celkov? prochází celým medicínským spektrem hlavních obor?. V budoucnu zde naleznete také možnost p?ímé konzultace s odborníkem nebo v rámci diskuzního fóra.

MEDUKA
Medicínská EDUKAce - Léka?i pro Internet