Prohlášení

Dohoda o užívání stránek www.ptaci-chripka.cz:

  1. Užíváním internetových stránek www.ptaci-chripka.cz uzavíráte Dohodu o užívání stránek(dále jen „dohoda“) s ob?anským sdružením MEDUKA, se sídlem Praha 2, Sokolská 31/490, PS? 120 26, I?: 27020746. Za jakoukoliv škodu vzniklou stranám dohody ?i t?etí osob? v d?sledku porušení dohody nenese MEDUKA odpov?dnost a Vy jste povinni nahradit nárokující stran? škodu v plném rozsahu a výši.
  2. Obsahem stránek jsou informace ur?ené pro širokou ve?ejnost. Stránka je databází dle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se ?ídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a ?lánk?m náležejí autor?m p?ísp?vk? ?i z?izovateli databáze dle zákona.
  3. Nakládání s osobními údaji se ?ídí ustanoveními zákona 101/2000 Sb. o ochran? osobních údaj? a ustanoveními Ob?anského zákoníku o ochran? osobnosti. V rámci tohoto zákona využívá p?i zpracování odborných dat zvlášt? v?decké licence, zakotvené v § 12 odst.3 Ob?anského zákoníku, která z?izovatele i uživatele zavazuje používat osobní údaje pouze k v?deckým ú?el?m. Vaše dotazy a p?ipomínky nebudou považovány za d?v?rné a z?izovatel má právo je publikovat a s nimi nakládat dle svého uvážení.
  4. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditeln? odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou pln? v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném zn?ní.
  5. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných z?izovatel?. Spole?nost MEDUKA v žádném rozsahu neru?í za obsah t?chto odkazovaných stránek
  6. Spole?nost MEDUKA si vyhrazuje právo na zm?nu obsahu stránek i jednostrannou zm?nu dohody. Ke zm?n? obsahu stránek i ke zm?nám dohody, v d?sledku kterých dojde ke zm?n? práv a povinností stran dohody, bude vždy p?ipojeno datum zm?ny.

1.6. 2006, MEDUKA