P?íprava na pta?í ch?ipku


Šíření ptačí chřipky nutí státy na celém světě vyvíjet plány na potlačení případné pandemie. Mnoho z nich již pandemický plán vytvořilo. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila vytvořit dostatečné zásoby protivirových léků, ale upozorňuje na to, že mnoho států zatím připraveno není.

Klikněte na název země pro více informací.

Belgie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

O?kovat všechny zdravotníky, pokud se objeví pta?í ch?ipka nebo zdravotní ch?ipkové obtíže. Pacienti s nep?enosným typem ch?ipky dostanou antivirotika a budou pod léka?ským dohledem.

VÝVOJ VAKCÍNY

Probíhají p?ípravy, které mají zajistit, že 5 milion? euro zaplatí Belgie za práva koupit první protich?ipkové vakcíny.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Na konci roku 2007 mají být k dispozici 3 miliony dávek, jež mají zajistit ochranu 1/3 populace.

DALŠÍ INFORMACE

Veteriná?i mají vytvá?et priority.

?esko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Podívejte se na celý Pandemický plán ?eské republiky.

VÝVOJ VAKCÍNY

Nejsou známy informace o vývoji vakcíny proti pta?í ch?ipce v ?R. Vedou se mezinárodní jednání o dodání cca 2 milion? dávek pandemické vakcíny, která doposud není nikde na sv?t? vyrobena. Do konce listopadu by m?la p?ijít vakcína proti b?žné ch?ipce.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Bude k dispozici asi 1.200.000 dávek Tamiflu.

DALŠÍ INFORMACE

Byly zakázány výstavy hospodá?ského i okrasného ptactva. ?TK 13.10. 2005 publikovala zprávu, že EU doporu?ila všeobecné o?kování proti pta?í ch?ipce.

?ína


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Bezpe?nostní plán má ?ty?i úrovn? – ?ervenou (velmi vážný stav), oranžovou (vážný stav), žlutou (celkem vážné) a modrou (normální stav). Zem?d?lské autority jsou povinné monitorovat oblasti s nejvyšším rizikem výskytu pta?í ch?ipky.

VÝVOJ VAKCÍNY

?ína informovala, že po ?ty?letém výzkumu vyprodukovala vakcínu proti pta?í ch?ipce ur?enou pro ?lov?ka.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Pacienti s pta?í ch?ipkou dostávají Tamiflu, Amantadin a Rimantadin. ?ína zkouší zásobní léky.

DALŠÍ INFORMACE

Mezi zdravotnictvím a zem?d?lstvím se díky boji proti pta?í ch?ipce vytvo?il bližší vztah.

Francie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Simulace pandemie ch?ipky mezi zví?aty. Francie požaduje 40 milion? dávek protich?ipkové vakcíny pro p?ípad pandemie.

VÝVOJ VAKCÍNY

82 milion? euro na výzkum a p?ípravu pre-pandemického typu vakcíny.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

9 milion? dávek protich?ipkové vakcíny je k dispozici nyní, na konci roku by to m?lo být 14 milion?.

DALŠÍ INFORMACE

Do nemocnic bylo rozesláno 50 milion? roušek. Na po?átku toku 2006 to bude celkem 200 milion?.

Holandsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Národní pandemický plán.

VÝVOJ VAKCÍNY

Holandsko navrhuje vyvíjet vakcínu celoevropsky. Probíhají jednání o vývoji vakcíny s farmaceutickými spole?nostmi.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Nyní je k dispozici 220 tisíc dávek, dalších 2,4 milionu se o?ekává na konci roku 2005. Další 2,4 miliony dávek budou zakoupeny do za?átku roku 2007.

DALŠÍ INFORMACE

Indonésie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Urgentní a nemocni?ní lé?ba pro pacienty s potvrzenou pta?í ch?ipkou. Ob?ané byli vyzváni k udržování ?istoty v domech a na místech, kde se chová dr?bež. Ku?ata se p?ed konzumací musejí d?kladn? p?ipravit a každé úmrtí dr?beže se musí hlásit.

VÝVOJ VAKCÍNY

Údaje nejsou k dispozici.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Indonésie má nyní k dispozici asi 30 tisíc dávek Tamiflu. Ty budou distribuovány do 44 nemocnic a do lékáren.

DALŠÍ INFORMACE

Jelikož mnoho kus? dr?beže je chováno doma jako potravina a její náhrada by byla velmi drahá, Indonésie nesouhlasí s jejím masovým hubením. P?ipravuje se zm?na zákon?, podle kterých mohou chovatelé odep?ít vstup autorit na sv?j pozemek.

Itálie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Povinné ozna?ování italské dr?beže v?etn? informace o tom, kde bylo zví?e chováno, data a místa porážky. Dr?bež je v n?kterých oblastech o?kována. Na každém kusu importované dr?beže musí být uvedena zem? p?vodu a datum dovozu. Provádí se speciální veterinární prevence. Policie zp?ísnila kontrolu hranic.

VÝVOJ VAKCÍNY

Nejsou žádné informace o vývoji vakcíny. Italský ministr zdravotnictví sd?lil, že do t?í až ?ty? m?síc? bude k dispozici 36 milion? dávek vakcíny.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Itálie vy?lenila 100 milion? euro na koupi antivirových lék?, což má pokrýt 10 % populace.

DALŠÍ INFORMACE

Nejsou žádné plány týkající se zákazu lovu divokého ptactva.

Kazachstán


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

N?kolik tisíc pták? bylo zabito v karantén?. Na p?ítomnost viru pta?í ch?ipky se testuje domácí i divoká dr?bež. Vláda p?ipravuje dovoz vakcíny pro p?ípad nutnosti. Laborato?e nakoupily ochranné od?vy a za?ízení.

VÝVOJ VAKCÍNY

Vývoj vakcín zde neprobíhá. Kazachstán vyrábí malé množství lék?.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Nejsou známy žádné údaje o množství antivirových lék?. Stát uvolnil finance na nákup vakcín. N?kte?í chovatelé dr?beže nakoupili zásoby vakcíny.

DALŠÍ INFORMACE

Kazachstán leží na t?ech hlavních migra?ních trasách pták?, ale ve?ejná diskuse na téma pta?í ch?ipky zde p?íliš neprobíhá. Ob?ané mají v?novat pozornost nemocnému a uhynulému ptactvu. Podzimní lovecká sezóna byla na m?síc pozastavena, aby se zabránilo kontaktu s uhynulým ptactvem.

N?mecko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Bavorsko zakázalo prodej dr?beže do konce roku 2005. Ostatní ?ásti N?mecka p?ipravují detailní plány.

VÝVOJ VAKCÍNY

Za získání vakcíny jsou zodpov?dné jednotlivé spolkové státy zvláš?. Vláda podpo?ila farmaceutický pr?mysl v podob? 20 milion? euro na vývoj prototypu vakcíny. Ta je o?ekávána v horizontu týdn?.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

O?ekává se, že pandemickou ch?ipkou se nakazí t?etina N?mc?. Nyní je k dispozici vakcína pro každého desátého ?lov?ka.

DALŠÍ INFORMACE

Polsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Dr?bežá?i musí chovat dr?bež v uzav?ených prostorách.

VÝVOJ VAKCÍNY

Informace nejsou k dispozici.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Informace nejsou k dispozici.

DALŠÍ INFORMACE

Polsko aktualizuje protich?ipkové plány.

Rumunsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Jsou ustanoveny místní a národní interven?ní komise. Prakti?tí léka?i jsou povinni izolovat každého infikovaného, ve?ejnost je informována o pta?í ch?ipce. Každý je povinen hlásit p?íznaky ch?ipky praktickému léka?i.

VÝVOJ VAKCÍNY

Rumunsko v??í, že je p?ipraveno vyráb?t vakcínu, ale bude pot?ebovat pomoc WHO.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Nyní je k dispozici 500 tisíc protivirových dávek, 300 tisíc z nich je již distribuováno. Další milion dávek je objednán. Dále má Rumunsko asi 15 tisíc kapslí Tamiflu.

DALŠÍ INFORMACE

Oblasti s výskytem pta?í ch?ipky podléhají karantén?, provádí se vakcinace jejich obyvatel, pe?livé sledování domácího ptactva, dezinfekce vozidel a zákaz aktivit, jako je ryba?ení.

Rusko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Plán byl vypracován v srpnu, po výskytu pta?í ch?ipky na Sibi?i. Pro osoby, které pracují s ptactvem, je doporu?en ochranný od?v a výuka rozpoznávání p?íznak? pta?í ch?ipky. V budoucnu by na farmách a dr?beží nem?l pracovat nikdo starší 60 let, s chronickým srde?ním nebo plicním onemocn?ním.

VÝVOJ VAKCÍNY

Výzkum se provádí, ale podrobnosti podléhají utajení.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Zásoby antivirotik by m?la být k dispozici pro všech 150 milion? obyvatel. To samé platí pro léky proti b?žné ch?ipce.

DALŠÍ INFORMACE

Posuzovat p?íznaky pta?í ch?ipky na ptácích mohou pouze vyškolení léka?i a biologové. Musí nosit ochranné od?vy. B?žnému obyvatelstvu není doporu?eno navšt?vovat oblasti s výskytem pta?í ch?ipky.

Špan?lsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Migrující ptactvo je bedliv? sledováno a testováno na pta?í ch?ipku.

VÝVOJ VAKCÍNY

V plánu je výstavba továrny na výrobu protivirové vakcíny v horizontu šesti let.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Špan?lsko má zásoby lék? pro 5 % populace.

DALŠÍ INFORMACE

Thajsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Lidem se doporu?uje dostate?n? tepeln? upravovat dr?bež a nekonzumovat maso s tmavými, krvavými nebo pohmožd?nými ?ástmi. Dr?beží vejce musí být ?istá. Chovatelé dr?beže jsou povinni sledovat výskyt p?íznak? pta?í ch?ipky, ?asto ?istit klece a jejich za?ízení a nosit ochranný od?v.

VÝVOJ VAKCÍNY

P?íští rok za?nou zkoušky lidské vakcíny proti pta?í ch?ipce.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Je objednán 1 milion dávek Tamiflu, v zásob? je 660 tisíc dávek.

DALŠÍ INFORMACE

Thajsko má 13 potvrzených úmrtí na pta?í ch?ipku. Autority ostrova Reunion nyní testují t?i turisty po návratu z Thajska na p?ítomnost viru.

Turecko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Národní plán pochází z roku 2001. Nyní se sleduje p?edevším oblast Manyas, kde se pta?í ch?ipka v ?íjnu vyskytla. Je v plánu kontrola veškeré dr?beže v zemi. Ze zákona je povinnost hlásit všechny podez?elé úhyny dr?beže, které musí být prošet?eny ministerstvem zem?d?lství do 24 hodin. Je zakázán dovoz dr?beže z Řecka, Íránu a Rumunska.

VÝVOJ VAKCÍNY

V Turecku se neprovádí vývoj vakcíny. Plánuje se dovoz 300 tisíc dávek b?žné vakcíny proti ch?ipce.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

V zemi je nyní 55 tisíc balení Tamiflu. Ministr zdravotnictví sd?lil, že v zásob? je dalších 25 tisíc balení a objednal další jeden milion balení.

DALŠÍ INFORMACE

Pro voln? chovanou dr?bež nejsou plánovány žádné zákazy. V?tšina dr?beže je chována podomácku, po pár kusech, takže v podstat? není možné vyžadovat hygienické standardy.

Velká Británie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Nyní prochází pandemický plán aktualizací. V sou?asnosti je zákaz trh?, prodeje a dovozu ptactva. Prakti?tí léka?i dostali instrukce pro p?ípad pandemie.

VÝVOJ VAKCÍNY

Dostatek vakcíny pro celou britskou populaci, 120 milion? dávek, je v plánu získat v okamžiku vypuknutí pandemie. Výrobci vakcíny dostali nabídky ke kontrakt?m.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Dopl?ují se zásoby antivirotik na po?et 14,6 milion? kus?. Nyní vlastní Velká Británie 2,5 milionu dávek, dalších 800 tisíc má p?ijít v dohlední dob?.

DALŠÍ INFORMACE

Po úmrtí dvou papoušk? na pta?í ch?ipku se monitoruje dalších 15 kus? importovaných do Británie. Ob?ané byli ujišt?ni, že s nemusí obávat konzumace dostate?n? tepeln? upraveného dr?bežího masa a vajec.

Řecko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Národní plán Řecko p?edložilo EU v roce 2005. V?tší nemocnice mají plán „rychlé reakce“.

VÝVOJ VAKCÍNY

Žádný nezávislý výzkum.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Na ja?e 2006 je o?ekáváno zhruba 200 tisíc dávek Tamiflu.

DALŠÍ INFORMACE

Lovci a ekologové sjednotili síly v hledání uhynulých pták? na migra?ních trasách, zejména na hranicích s Tureckem. Rostou obavy ze zaplavení laborato?í uhynulým ptactvem.

Řecko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Národní plán Řecko p?edložilo EU v roce 2005. V?tší nemocnice mají plán „rychlé reakce“.

VÝVOJ VAKCÍNY

Žádný nezávislý výzkum.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Na ja?e 2006 je o?ekáváno zhruba 200 tisíc dávek Tamiflu.

DALŠÍ INFORMACE

Lovci a ekologové sjednotili síly v hledání uhynulých pták? na migra?ních trasách, zejména na hranicích s Tureckem. Rostou obavy ze zaplavení laborato?í uhynulým ptactvem.