Prevence epidemie

Prevence pta?í ch?ipky

Existuje prevence pandemie?
To nelze ?íct zcela jist?. Nejlepším zp?sobem prevence pandemie je eliminace viru z pta?í populace. Dosáhnout tohoto cíle je však v nejbližší budoucnosti tém?? nemožné. WHO oznámila, že do roku 2006 bude mít zásobu antivirových lék? pro 3 milióny lé?ebných dávek.

Nové léky?

Podle výsledk? posledních studií by m?ly být tyto léky profylakticky užívány p?ed propuknutím pandemie pro snížení rizika rozší?ení pln? p?enosného viru a pro získání ?asu na vývoj vakcíny. Zda-li bude tato strategie úsp?šná, závisí na chování pandemického viru a organizaci distribuce lé?iv v postižených oblastech.

zdroj: WHO