P?enos pta?í ch?ipky

Jak p?enáší ptáci pta?í ch?ipku?
P?enos pta?í ch?ipkyNakažení ptáci ji p?enášejí slinami, nosními sekrety a trusem. Nákaza se dále ší?í kontaktem zdravých pták? s nemocnými nebo s jejich vým?šky. P?enos na lidi je zatím možný pouze kontaktem s kontaminovanými ptáky nebo jimi zne?išt?nými povrchy.

Dokladované p?ípady p?enosu pta?í ch?ipky
Dosud dokladované p?ípady p?enosu nákazy na ?lov?ka pochází z venkovských oblastí, kde mnoho chovatel? nechává dr?bež, aby se voln? pohybovala. Díky tomu se nákaza jednoduše ší?í do obydlí a t?eba i na místa, kde si hrají d?ti. Práv? pta?í trus, který zne?iš?uje okolí a povrchy, obsahuje velké množství virových ?ástic. Avšak vzhledem k tradi?ním chovatelským návyk?m a faktu, že dr?bež je hlavní složkou asijské stravy, není v?le toto po?ínání chovatel? zm?nit. Zatím však nebyl zaznamenán p?ípad nákazy z va?eného jídla ?i vajec.

Ší?ení nákazy pta?í ch?ipkou na ?lov?ka není jednoduché
Ší?ení nákazy z pták? na ?lov?ka neprobíhá jednoduše. Z dosud zaznamenaného relativn? malého po?tu p?íklad? p?enosu vyplývá, že p?enos není jednoduchý a že p?i expozici identickému zdroji onemocní pouze n?kdo. P?í?iny jsou zatím neznámé.

zdroj: WHO

Související text: ?asté otázky