Pandemie ch?ipky

Pandemie pta?í ch?ipky

Pandemie 20 století:

  • 1918-19, Špan?lská ch?ipka [A (H1N1)], 50 milion? úmrtí, mnoho již v prvních 5 dnech od nákazy, zbytek na komplikace a následky, mnoho z nich bylo mladých zdravých dosp?lých, virus znovu objeven v roce 1977
  • 1957-58, Asijská ch?ipka, [A (H2N2)], 70 tisíc úmrtí v USA
  • 1968-69, Hong Kong flu, [A (H3N2)], 34 tisíc úmrtí v USA, tento virus dodnes cirkuluje

Výskyt viru H5N1 v pta?í populaci znamená dvojnásobné riziko. Zaprvé se ší?í cestou p?ímé infekce z pták? na lidi. Z n?kolika málo vir? pta?í ch?ipky zp?sobuje H5N1 nejv?tší procento onemocn?ní a úmrtí. Zadruhé, a to je mnohem v?tší riziko, se m?že H5N1 velmi snadno za?ít ší?it z ?lov?ka na ?lov?ka.

Pandemii pak zp?sobí t?i spole?né podmínky. H5N1 jedna zatím spl?uje první 2:

  • nový typ ch?ipkového viru
  • infek?ní pro ?lov?ka
  • jednoduše se ší?ící

Pokud bude nadále možný p?enos mezi ptáky, bude stále rostoucí pravd?podobnost, že jednou dojde k p?em?n? viru na formu p?enosnou z ?lov?ka na ?lov?ka. Toto se m?že stát dvojím mechanizmem. Zaprvé se do genetické informace pta?ího viru dostane genetická informace ?lov?ka nebo prasete (jsou velmi podobné). V takovém p?ípad? je pandemie nevyhnutelná a dojde k masivnímu a okamžitému ší?ení viru.

Druhým mechanizmem se virus postupnou adaptací nau?í vázat na lidské bu?ky b?hem jednotlivých p?ípad? nákazy lidí tímto virem. Toto p?izp?sobování obvykle probíhá déle a dává tak v?tší šanci p?ipravit se na pandemii.

Podle p?edpoklad? m?že mírn?jší forma zahubit 2 - 7,4 milión? lidí. V sou?asné dob? nejsme na pandemii p?ipraveni. Pouze 40 zemí skute?n? realizuje protipandemická opat?ení. Výrobci lék? a vakcín nemají dostate?nou kapacitu na pokrytí poptávky p?i pandemii. Rozvojové zem? nemají v?bec p?ístup k t?mto lék?m.

zdroj: WHO

více o pandemiích