Lé?ba pta?í ch?ipky

Léky na pta?í ch?ipkuLéky první volby na pta?í ch?ipku

Závažnost a trvání onemocn?ní sezónní ch?ipkou pozitivn? ovliv?ují dva léky ze skupiny inhibitor? neuraminidázy. Prvním je oseltamivir (Tamiflu), druhým je zanamivir (Relenza). Ú?innost t?chto lék? závisí na jejich v?asném podání, které by m?lo být v pr?b?hu 48 hodin po objevení se prvních p?íznak? nemoci. P?estože jsou informace o ú?innosti t?chto lék? v p?ípad? infekce virem H5N1 limitované, m?ly by tyto léky p?i jejich ?asném podání stav pacienta zlepšovat.

Další léky na pta?í ch?ipku nejsou ú?inné
Dalšími potencionáln? ú?innými léky p?i pandemii ch?ipky jsou starší skupina antivirotik ze skupiny M2 inhibitor?, amantadin a rimantadin. Jejich ú?innost je však omezena ?ast?jší rezistencí vir? na tyto léky.

Antibiotika? Až na následná onemocn?ní.
P?estože zápal plic zp?sobený infekcí H5N1 nem?že být vylé?ena antibiotiky, budou tyto léky aktuální p?i vzniku komplikace ch?ipky bakteriální infekcí, která na ch?ipku nasedne.

zdroj: WHO

Související text: Lékárnice: Stále se m? všichni ptají