Co je pta?í ch?ipka?

Pta?í ch?ipka u pták?

Pta?í ch?ipka u pták?
Pta?í ch?ipka je nakažlivé onemocn?ní, které zejména infikuje ptáky, mén? ?asto prasata. Mezi domácími ptáky se nákaza ší?í nejrychleji, onemocn?ní se však vyskytuje i u divokých pták?. Jedná se o nemoc pro daný druh vysoce specifickou, která však za ur?itých mimo?ádných okolností m?že tuto mezidruhovou bariéru p?ekonat a infikován m?že být i ?lov?k.

Jak se u pták? projevuje?
U pták? se onemocn?ní projevuje ve dvou formách. P?i leh?í bývá p?íznakem jen zježené pe?í, nebo mén? po?etné snášky vajec. T?žší forma je pro ptáky vysoce nakažlivá a vede k úhynu velmi záhy po nákaze. Onemocn?ní postihuje velkou ?ást vnit?ních orgán? a úmrtnost nakaženého ptactva za 48 hodin po nakažení dosahuje 100%.

zdroj: WHO

více o b?žné ch?ipce