Cestování a ch?ipka

Cestování a pta?í ch?ipkaChystáte-li se do oblastí, kde se vyskytuje pta?í ch?ipka, mohly by se vám hodit následující informace. V sou?asnosti nejsou doporu?ována žádná omezení. Zvýšená opatrnost a o?kování jsou doporu?eny k 19.10. 2005 v následujících státech: Vietnam, Thajsko, Kambodža, Indonésie, ?ína, Mongolsko, Kazachstán, Rusko, Turecko a Rumunsko. Detaily o situaci v regionech, postižených vzplanutím aviární ch?ipky (zp?sobené HPAI – Highly pathogenic avian influenza) u dr?beže a tažného ptactva jsou k dispozici na webové adrese http://www.oie.int.

Než vycestujete:

 • informujte se nap?íklad na stránkách www.vakciny.cz, www.sukl.cz, www.mzcr.cz nebo www.cdc.gov, kde se ohledn? pta?í ch?ipky dozvíte aktuální informace pro cestovatele
 • zkontrolujte, zda máte v po?ádku všechna vyžadovaná o?kování do dané oblasti, pokud ne, 4 – 6 týdn? p?ed odjezdem byste m?li navštívit svého léka?e a o?kování p?ípadn? doplnit
 • zajist?te si na cestu kvalitní lékárni?ku
 • zjist?te, jak je to s léka?skou pé?í v p?ípad? onemocn?ní v zemi, kam mí?íte
 • pojist?te se pro p?ípad onemocn?ní v?etn? uhrazení cestovních náklad? zp?t do ?R
 • necestujte do oblasti s výskytem pta?í ch?ipky, pokud práv? prod?láváte akutní onemocn?ní
 • omezte na co nejnižší míru kontakt s infek?ními nemocemi

B?hem pobytu v exponované oblasti:

 • vyhýbejte se p?ímému kontaktu s dr?beží v?etn? nemocných a uhynulých kus?
 • vyhýbejte se kontaktu se sekrety, krví a výkaly pták?
 • stejn? jako v p?ípad? jiných p?enosných onemocn?ní dodržujte osobní hygienu, myjte si ruce; pokud není k dispozici mýdlo a voda, pomohou ?isticí gely na alkoholové bázi
 • vyvarujte se manipulaci s nalezenými uhynulými ptáky
 • virus ch?ipky ni?í teplota nad 70°C, proto konzumujte pouze d?kladn? tepeln? upravenou dr?bež (a ostatní ptactvo) a produkty z ní
 • nejezte a nedotýkejte se nedova?eného ?i syrového dr?bežího masa, vajec ?i dr?beží krve
 • pokud se u vás objeví teplota, suchý kašel, obtíže s dechem nebo pokud vás postihne jakékoliv akutní onemocn?ní, konzultujte léka?e, p?ípadn? pojiš?ovnu ?i ?eskou ambasádu, informujte své známé a blízké
 • vyhn?te se návšt?v? zví?ecích trh? a dr?bežích farem
 • nezkoušejte si p?ivézt dom? živou dr?bež ?i ptactvo

Cestujícím se nedoporu?uje brát s sebou na cesty inhibitory neuraminidázy (p?ípravek Tamiflu) s výjimkou t?ch osob, které mají velkou pravd?podobnost expozice p?vodcem pta?í ch?ipky v souvislosti s výkonem n?kterých prací, jako nap?. u veteriná??, osob pracujících na kontrolních opat?eních p?i výskytu vysoce patogenní pta?í ch?ipky apod.

Po návratu:

 • sledujte sv?j zdravotní stav po dobu 10 dní po návratu z exponované oblasti
 • jestliže se u vás objeví suchý kašel, teplota, potíže s dechem apod., navštivte léka?e a informujte ho také o tom, že jste navštívili oblast s výskytem pta?í ch?ipky

zdroj: www.cdc.gov ; Centers for Disease Control and Prevention a ECDC