Novinky

Archiv

 Hledej   v    

Nalezeno 303 záznam? z celkového po?tu 303, zobrazeny 1. - 16.


[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Léka? odpovídá na vaše otázky
(13.07.2007)
Nákaza se mezi ptáky p?enáší slinami, nosními sekrety a trusem. Okamžit? po zjišt?ní výskytu viru H5N1 ve zmín?ném chovu byla p?ijata ochranná a zdolávací opat?ení, aby se zabránilo dalšímu ší?ení této nákazy.Pta?í ch?ipka v Chocni a Net?ebech
(12.07.2007)
Veteriná?i zjistili pta?í ch?ipku na dalších dvou farmách v t?íkilometrovém pásmu okolo No?ína na Orlickoústecku. V této obci byla nákaza zjišt?na v chovu brojler? již koncem ?ervna. ?TK to dnes sd?lil mluv?í Státní veterinární správy (SVS) Josef Duben.V rámci monitoringu zjišt?na pta?í ch?ipka v ochranném pásmu
(12.07.2007)
V ochranném pásmu okolo druhého ohniska výskytu aviární influenzy okolo obce No?ín byla zjišt?na tato nákaza ve dvou farmách. Nákazu jsme zjistili v rámci pravidelného sledování všech farem v okolí ohniska.Monitor výskytu pta?í ch?ipky v ?R + MAPY
(11.07.2007)
Ohnisko nákazy bylo potvrzeno v ZOD Zálší na hospodá?ství Tisová s chovem 6000 ks kr?t, v obci Tisová, okres Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Na farm? se nachází celkem 5 hal, ve kterých bylo chováno 6000 kr?t. První úhyn byl zaznamenán dne 17.6. 2007.Zdraví není zadarmo a není samoz?ejmé
(09.07.2007)
Na to, že po jídle ?lov?k nezešílí, ani neonemocní pta?í ch?ipkou dozírá Státní veterinární správa ?R. Zákazníci ?eznictví již považují za samoz?ejmé, že hov?zí maso neznamená riziko, nebo? všechny kusy starší než 30 m?síc? jsou vyšet?ovány na BSE, neboli na nemoc šílených krav.Chovatelé, pozor na pta?í ch?ipku
(04.07.2007)
Informace z internetových stránek m?sta Choce?: Vážení ob?ané, Choce? pat?í do pásma dozoru ohroženého pta?í ch?ipkou. Ohnisko je v Tisové, kde byl napaden chov kr?t. Krajská veterinární správa Pardubice vyhlásila na?ízení, které ur?uje povinnosti chovatel? dr?beže a dalšího ptactva.Vysoce patogenní kmen viru pta?í ch?ipky H5N1 v Tisové potvrzen
(02.07.2007)
Podle informací Státní veterinární správy v Praze byl dne 21. ?ervna 2007 v Tisové u Vysokého Mýta potvrzen vysoce patogenní kmen viru pta?í ch?ipky H5N1. Veterinární správa proto vyhlásila ochranné t?íkilometrové pásmo a desetikilometrové pásmo zvýšeného dozoru.Pta?í ch?ipky net?eba se bát, ale opatrnost je na míst?
(29.06.2007)
Tak i naši republiku postihlo to, s ?ím mají zkušenost i okolní ?lenské zem? EU – výskyt pta?í ch?ipky v chovech dr?beže. To, že byla nákaza prokázána i u uhynulé labut? sv?d?í o tom, že se p?vodce nákazy, vir aviární influenzy, n?kde v prost?edí vyskytuje. Nasv?d?uje tomu i nedávný výskyt v sousedním N?mecku.Tisová - mimo?ádná veterinární opat?ení
(29.06.2007)
V Tisové p?ijali mimo?ádná veterinární opat?ení. Nap?íklad se v nich píše: Ochranné pásmo se vymezuje jako oblast o polom?ru 3 km kolem ohniska nákazy a zahrnuje katastrální území obcí uvedených v p?íloze ?. 1 tohoto na?ízení. Pásmo dozoru se vymezuje jako oblast o polom?ru 10 km kolem ohniska nákazy v?etn? ochranného pásma a zahrnuje katastrální území p?ilehlých obcí.V chovu družstva Zálší se op?t vyskytla pta?í ch?ipka
(27.06.2007)
V chovu ZOD Zálší na Orlickoústecku byl potvrzen další pozitivní nález na aviární influenzu subtypu H5. Dnes ráno to oznámila Národní referen?ní laborato? v Praze. Pta?í ch?ipka byla zjišt?na na hospodá?ství No?ín, které se nachází asi ?ty?i kilometry od prvního ohniska a leží v pásmu dozoru.Opat?ení proti ší?ení viru pta?í ch?ipky
(22.06.2007)
V ?eské republice byl 21. 6. 2007 potvrzen v chovu kr?t výskyt viru pta?í ch?ipky H5N1. Virus byl prokázán v chovu kr?t v obci Tisová, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj p?ijala neprodlen? nezbytná ochranná a zdolávací opat?ení, aby se zabránilo ší?ení této nákazy.Ministr Gandalovi? p?ijel dnes do Tisové
(22.06.2007)
Ministr zem?d?lství Petr Gandalovi? dnes odpoledne navštívil obec Tisová na Orlickoústecku, kde na míst? zjiš?oval aktuální situaci výskytu pta?í ch?ipky a také se setkal s místními ob?any. Cílem jeho návšt?vy bylo zhodnocení a uklidn?ní situace.Virus pta?í ch?ipky se v ?R poprvé objevil v chovu dr?beže
(21.06.2007)
V ?eské republice se poprvé objevil virus pta?í ch?ipky v chovu dr?beže. Dnes kolem 18:00 byl potvrzen u kr?t v obci Tisová na Orlickoústecku. Chov ?ítá asi 6000 kr?t, z nichž 1800 uhynulo. Ve ?tvrtek by m?ly být známy výsledky kontrolního vyšet?ení, které ur?í, o jaký typ viru jde. ?TK to oznámila Státní veterinární správa.K výskytu pta?í ch?ipky ve velkochovu kr?t v obci Tisová na Orlickoústecku
(21.06.2007)
Dne 20.6.2007 Státní veterinární správa oznámila Ministerstvu zdravotnictví výskyt viru vysocepatogenního viru pta?í ch?ipky H5N1 ve velkochovu kr?t v obci Tisová na Orlickoústecku. Veteriná?i nyní tuto událost ve spolupráci s orgány ochrany ve?ejného zdraví dále prošet?ují.WHO varovala p?ed vlnou pta?í ch?ipky
(06.04.2007)

Generální ?editelka Sv?tové zdravotnické organizace Margaret Chanová v?era na konferenci v Singapuru vyzvala k tomu, aby se zem? p?ipravily na další vlnu pta?í ch?ipky. Virus H5N1 pta?í ch?ipky, který se m?že p?enést i na lidi, si od roku 2003 vyžádal vybití milion? pernatc? a životy více než 170 lidí.
Ch?ipky a nachlazení ubývá
(13.03.2007)
P?ípad? ch?ipky a nachlazení stále ubývá, epidemii má ?esko tedy z?ejm? již za sebou. V porovnání s p?edchozím týdnem po?et nemocných klesl o 12,7 procenta. Na 100.000 obyvatel jich p?ipadalo 1622. Ch?ipka je na ústupu ve všech krajích. Informovala o tom Marie Otavová ze Státního zdravotního ústavu.