Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Nepr?kaznost jediného typu testu.
Ji?í Antonín Votýpka (22-06-2007)
Odpov?d?t
N?kolik forem zabývajích se diagnostikou specifických sekvencí DNA i RNA od lo?ska nabízí testy na "pta?í chripku" Od jednoduchých screenigových singl PCR, p?es nested PCR a RT PCR se sondami.Každý kdo pracuje delší dobu s podobnými soupravami pro pr?kaz jiných onemocn?ní a infek?ních agens zná záludnosti test? k teré v nadsázce lze ozna?it "od kontaminace až po inhibici" p?edevším v rukách "sváte?ních diagnostik?". U t?ch je pak v?tšinou vše pozitivní, dokonce se takových falešných výsledk? t?ší jak jsou ússp?šní. V tak závažných p?ípadech jako je nutnost zbavit života tisíce kus? dr?beže apod. je t?eba postupovat zvláš? obez?etn?.Nap?íklad jako negativní kontroly použít dr?bež z jiných farem, odpadní vodu, povrchovou vodu, výluh ze sena,potravy a atd. Dále by se na výsledku m?ly shodnout nejmén? t?i nezávislé laborato?e a hlavn? produkt DNA testu by se m?l dále analyzovat - sekvenovat.To vše ješt? doplnit p?ímým pr?kazem jako nález virových partikulí v elektronovém mikroskopu a pozitivní kultivace viru na TK.
Neprobíhá-li alespo? takto diagnostika p?ed vybíjením dr?beže mohu se d?vodnw? domnívat nap?íklad,že p?i velkochovech je nedostate?ná klimatiozace p?edevším v dob? kdy panují tropická vedra a ?asto hynula dr?bež hromadn? p?i p?eh?átí v uzav?ených odchovech. Nakonec bou?ky mohou na ?as vy?adit klimatizaci a je to.Maldé kr?ty jsou zvlᚡnáchylná dr?bež.
Vyvrátíte mé pochynosti?

Re: Nepr?kaznost jediného typu testu.
Ji?í Antonín Votýpka (22-06-2007)
Odpov?d?t
Vážení,když jsem si p?e?etl na v?tším monitoru p?ísp?vek zhrozil jem se toho co jsem tam napsal p?eklep? a chyb. Omlouvám se a posílám již lepší upravený p?ísp?vek.


N?kolik firem zabývajících se diagnostikou specifických sekvencí DNA i RNA od lo?ska nabízí testy na "pta?í ch?ipku" Od jednoduchých screenigových singl PCR, p?es nested PCR a RT PCR se sondami.
Každý kdo pracuje delší dobu s podobnými soupravami pro pr?kaz jiných onemocn?ní a infek?ních agens pomocí nukleových kyselin zná záludnosti test? ,které v nadsázce lze shrnout "od kontaminace až po inhibici" p?edevším v rukách "sváte?ních diagnostik?". U t?ch je pak v?tšinou vše pozitivní, dokonce se z takových falešných výsledk? bláhov? t?ší jak jsou úsp?šní. V tak závažných p?ípadech kdy je nutnost zbavit života tisíce kus? dr?beže je t?eba postupovat zvláš? obez?etn?.
Nap?íklad by bylo pak vhodné použít jako negativních kontrol nukleových kyselin dr?beže z jiných farem, isolované nukleové kyseliny z odpadních vod, povrchové vody, výluhu ze sena, používaných krmných sm?sí a atd.
Dále by se na výsledku m?ly shodnout nejmén? t?i nezávislé akreditované laborato?e a hlavn? produkt testu by se m?l dále analyzovat - sekvenovat. To vše ješt? doplnit p?ímým pr?kazem jako je potvrzení nálezu specifických virových partikulí v elektronovém mikroskopu a pozitivní kultivace viru na TK.
Neprobíhá-li alespo? takto diagnostika p?ed vybíjením dr?beže mohu se d?vodn? domnívat nap?íklad, že ve zmín?ném velkochovu byla nedostate?ná klimatizace a selhala tím spíše v dob?, kdy panují u nás rekordní tropická vedra. I v minulosti ?asto hynula dr?bež hromadn? p?i p?eh?átí v uzav?ených odchovech. Nakonec bou?ky mohou na ?as vy?adit klimatizaci a je to. Jak zná každý i drobný chovatel, práv? mladé kr?ty zvláš? náchylná dr?bež a teplota má na jejich zdravotní stav zásadní vliv.
Vyvrátíte mé pochybnosti?

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu