Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

V rámci monitoringu zjišt?na pta?í ch?ipka v ochranném pásmu

(12.07.2007)

V ochranném pásmu okolo druhého ohniska výskytu aviární influenzy okolo obce No?ín byla zjišt?na tato nákaza ve dvou farmách. Nákazu jsme zjistili v rámci pravidelného sledování všech farem v okolí ohniska.

Jde v obou p?ípadech o rozmnožovací chov dr?beže (nosnice) pro produkci násadových vajec, ve farm? Choce? je 54 000 kus? dr?beže a v farm? Net?eby – ?eské He?manice celkem 17 000. I v tomto p?ípad? budou p?ijata stejná mimo?ádná veterinární opat?ení jako v obou p?edchozích, tj. utracení dr?beže, její neškodné odstran?ní, desinfekce prostor, posunutí ochranných pásem a dalších 30 dn? pro pozorování a sledování v pásmech.

Zatím vyšet?ení výt?r? ve Státním veterinárním ústavu v Praze potvrdilo aviární influenzu H5, s nejv?tší pravd?podobností lze o?ekávat, že se potvrdí i N1.

Za samoz?ejmé lze považovat, že se do tržní sít? nedostalo nic závadného a že je v míst? nutné dodržovat všechna na?ízená veterinární opat?ení, zejména zákaz vstupu do komer?ních chov? dr?beže nepovolaným osobám, jinak i ty „povolané“ musejí být dokonale desinfikovány.

Lze ješt? doplnit slova Milana Maleny, úst?edního ?editele SVS ?R, že to, že byla nákaza našimi pracovníky odhalena než propukla je významné z toho hlediska, že je riziko pro ?lov?ka minimální a je i mnohem menší riziko p?ípadného dalšího rozvle?ení nákazy.

Josef Duben, tisk. mluv?í SVS ?R
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu