Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Monitor výskytu pta?í ch?ipky v ?R + MAPY

(11.07.2007)

PRVNÍ VÝSKYT AI v ?eské republice

Ohnisko nákazy bylo potvrzeno v ZOD Zálší na hospodá?ství Tisová s chovem 6000 ks kr?t, v obci Tisová, okres Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji.

Na farm? se nachází celkem 5 hal, ve kterých bylo chováno 6000 kr?t. První úhyn byl zaznamenán dne 17.6. 2007. Protože tento trend pokra?oval byly ve st?edu 20.6. 2007 odebrány vzorky z d?vodu možného výskytu aviární influenzy. Tyto vzorky byly neprodlen? poslány do Státního veterinárního ústavu (SVÚ)

Jihlava. Tentýž den byla o zvýšeném úhynu informována Krajská veterinární správa (KVS) pro Pardubický kraj.

Ješt? týž den (20. 6. 2007) bylo SVÚ Jihlava vysloveno podez?ení na výskyt viru aviární influenzy, o ?emž byla informována SVS ?R a KVS. SVÚ Jihlava zahájil další vyšet?ení a odeslal vzorky ke konfirmaci a k dalšímu laboratornímu vyšet?ení do národní referen?ní laborato?e p?i SVÚ Praha. Ve ve?erních hodinách SVÚ Praha potvrdil, že se jedná o virus H5.

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj po sd?lení podez?ení z výskytu aviární influenzy okamžit? p?ijala p?edb?žná opat?ení, aby se zabránilo dalšímu ší?ení této nákazy. Byly zahájeny práce spojené s p?ípadným utrácením zví?at v p?edpokládaném ohnisku (informování IZS a p?íprava výjezdu pohotovostních st?edisek pro likvidaci nebezpe?ných nákaz)

?eská republika neprodlen? po zjišt?ní pot?ebných skute?ností informovala Evropskou komisi.

Dne 20.6.2007 ve ve?erních hodinách bylo svoláno jednání Bezpe?nostní rady kraje.

Dne 21. ?ervna 2007 prob?hlo utrácení kr?t na hospodá?ství. Dále byla p?ijata ochranná opat?ení v souladu s vyhláškou 36/2007 Sb. Byla vymezena pásma – ochranné pásmo (3 km) a pásmo dozoru (10 km). V souladu s touto vyhláškou byla tato pásma stanovena jako oblast A – oblast vyššího rizika. Na základ? konzultací s pracovníky Evropské komise bylo rozhodnuto, že jako oblast B – oblast nižšího rizika je ur?eno území okres? Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji okres Rychnov nad Kn?žnou v Královéhradeckém kraji.

Dne 21.6. 2007 odpoledne SVÚ Praha potvrdil na základ? dalších vyšet?ení, že se jedná o vysocepatogenní virus aviární influenzy H5N1.

V ohnisku, hospodá?ství Tisová, byly utraceny všechny kr?ty na farm?, byla provedena asanace hal, pr?b?žná a záv?re?ná desinfekce. V obci Tisová byla preventivn? utracena všechna dr?bež u drobnochovatel?.

V sou?asné dob? probíhá vyšet?ení chov? dr?beže v ochranném pásmu a v pásmu dozoru. Do dnešního dne nebyl zjišt?n další pozitivní p?ípad ani nebylo vysloveno podez?ení z výskytu aviární influenzy.

DRUHÝ VÝSKYT AI v ?eské republice

Dne 27.6.2007 v 7.40 hod. byl Národní referen?ní laborato?í v Praze oznámen pozitivní nález na aviární influenzu subtypu H5. Jedná se o chov ZOD Zálší hospodá?ství No?ín registra?ní ?íslo 530470332. Toto hospodá?ství je asi 4 km od prvního ohniska a leží v pásmu dozoru. V Chovu je asi 28 000 ks brojler?. Mimo?ádná veterinární opat?ení budou neprodlen? rozší?ena, bude utracena veškerá dr?bež na hospodá?ství a u drobnochovatel? v obci No?ín.

V 9.45 hodin bylo dalším vyšet?ením v Národní referen?ní laborato?i potvrzeno, že se jedná o virus H5N1.

TŘETÍ VÝSKYT AI v ?eské republice

Dne 11.7.2007 ve 12:00 potvrdila Národní referen?ní laborato? pro aviární influenzu SVÚ Praha p?ítomnost influenzového viru s antigenem H5. Jedná se o dva rozmnožovací chovy dr?beže v 3 km ochranném pásmu.

Hospodá?ství s reg. ?. CZ 53041621 (Choce?) s 54 181 ks,
Hospodá?ství s reg. ?. CZ 53041968 (Net?eby) s 17 049 ks.

Mapy výskytu: Státní veterinární správa

zdroj: SVS ?R
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu