Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Zdraví není zadarmo a není samoz?ejmé

(09.07.2007)

Na to, že po jídle ?lov?k nezešílí, ani neonemocní pta?í ch?ipkou dozírá Státní veterinární správa ?R. Zákazníci ?eznictví již považují za samoz?ejmé, že hov?zí maso neznamená riziko, nebo? všechny kusy starší než 30 m?síc? jsou vyšet?ovány na BSE, neboli na nemoc šílených krav.

Od po?átku roku 2001 bylo do konce letošního ?ervna vyšet?eno p?es milion sto tisíc krav. P?esn? 1 126 862 zví?at. A na toto množství bylo diagnostikováno 26 nemocných, naposledy 4. prosince 2006. Je samoz?ejmé, že vyšet?ování není levné, ale za jistotu, že se do tržní sít? nic závadného nedostane, to stojí.

Podobné to je i s prov??ováním chov? dr?beže s ohledem na možné riziko aviární influenzy. I když je t?eba dodat, že nebezpe?í, že by ?lov?k mohl onemocn?t pta?í ch?ipkou, je v našich podmínkách spíše iluzorní. Pozornost v?novaná pta?í ch?ipce, vyšet?ování hromadných úhyn? voln? žijících pták? a kontroly komer?ních chov?, to vše má za cíl zabránit p?edevším nakažení chov? dr?beže a zabránit hospodá?ským ztrátám.

Je dob?e, že jak chovatelé, tak i ti, kdo si rádi pochutnají na hov?zím ?i dr?bežím mase, si uv?domují, že všechna veterinární opat?ení jsou zam??ena na jejich prosp?ch.

Nicmén? do budoucna je asi t?eba si uv?domit, že i s nebezpe?ím pta?í ch?ipky se budeme muset nau?it žít. Nelze totiž vylou?it, že by se tato nákaza v n?kterém z chov? dr?beže op?t nemohla objevit. Dosavadní zkušenosti však nazna?ují, že je v silách státního veterinárního dozoru ú?inn? bránit všem rizik?m jak pro chovatele, tak pro „spot?ebitele“.

Zdroj: Josef Duben, tisk. mluv?í SVS ?R
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu