Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Vysoce patogenní kmen viru pta?í ch?ipky H5N1 v Tisové potvrzen

(02.07.2007)

Podle informací Státní veterinární správy v Praze byl dne 21. ?ervna 2007 v Tisové u Vysokého Mýta potvrzen vysoce patogenní kmen viru pta?í ch?ipky H5N1. Veterinární správa proto vyhlásila ochranné t?íkilometrové pásmo a desetikilometrové pásmo zvýšeného dozoru.

Pro ob?any to znamená povinnost sledovat zdravotní stav domácí dr?beže, nep?esouvat ji ani produkty chovu a nepo?ádat výstavy. V desetikilometrové zón? se nachází p?ibližn? 350 tisíc kus? dr?beže. Nadále z?stávají v platnosti opat?ení p?ijatá Bezpe?nostní radou Pardubického kraje, která zahrnují mimo jiné uzáv?ru p?ístupové komunikace z Hrušové do Tisové a uzáv?ru farmy. Zde chovaná dr?bež je postupn? likvidována, prostory jsou dezinfikovány a dekontaminovány.

„Ujiš?uji ob?any, že bezprost?ední nebezpe?í ohrožení jejich zdraví nebo život? nehrozí. Je však d?ležité všímat si domácí dr?beže i voln? žijících pták? a p?i objevení v?tšího po?tu uhynulých pták? kontaktovat veterinární správu,“ ?ekl vicehejtman Pardubického kraje a místop?edseda bezpe?nostní rady kraje Roman Línek. „P?i dodržení základních ochranných pravidel je pravd?podobnost nakažení lidí minimální. Je t?eba se vyvarovat všech zbyte?ných kontakt? s podez?elými zví?aty, uhynulými kusy, ale i s jejich trusem ?i pe?ím.“

Vicehejtman a místop?edseda bezpe?nostní rady Roman Línek navštívil 21. ?ervna 2007 farmu v Tisové, aby se ujistil o pln?ní opat?ení v souvislosti s výskytem pta?í ch?ipky v chovu kr?t. Tato opat?ení p?ijala ve st?edu ve?er bezpe?nostní rada kraje jako reakci na potvrzení viru tohoto onemocn?ní.

„Po prohlídce areálu jsem se ujistil, že na p?ípadu pracují odborníci, kte?í v?dí jak konat a že p?ijatá opat?ení jsou funk?ní. Na míst? je 156. záchranný prapor z Olomouce, který postavil dekontamina?ní linku a p?ibližn? ve 13 hod. pak spolu s hasi?i a pracovníky farmy zahájili likvidaci postižené dr?beže a poté za?ne dezinfekce celého areálu,“ informoval po návratu z Tisové Roman Línek.

Ten byl také v telefonickém kontaktu s ministrem zem?d?lství Petrem Gandalovi?em, který p?islíbil pomoc p?i p?ípadném zapojení centrálních orgán?. „V krátké dob? by také pan ministr m?l farmu navštívit osobn?,“ dodal Línek, který o situaci jednal také s p?edsedou ZOD Zálší (provozovatel farmy) Františkem Bartošem a starostou obce Tisová Vojt?chem Eliášem.

„Ohnisko nákazy je uzav?eno, stejn? jako p?ístupová komunikace t?etí t?ídy. Na uzáv?ry dohlíží Policie ?R. V??ím, že se nikdo ve své touze po senzaci, ?i snad dokonce z pouhé nerozvážnosti nepokusí tato omezení ve svém vlastním zájmu porušit,“ ?ekl Línek.

K problematice bude znovu jednat Bezpe?nostní rada Pardubického kraje, a to v sobotu 23. ?ervna 2007 v 16:00 hod. Jednání, které se uskute?ní v sídle Pardubického kraje na Komenského nám. v Pardubicích, možná navštíví i ministr zem?d?lství Petr Gandalovi?.

Obecné zásady ochrany p?ed nákazou – zdroj Státní veterinární správa

  • chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se pta?ích výkal?
  • pou?it d?ti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých pták? a nehrály si s dr?beží
  • nezpracovávat nemocnou dr?bež
  • dbát o osobní hygienu (umývání rukou, p?ezouvání, p?evlékání po kontaktu s dr?beží)
  • informovat o nálezu v?tšího po?tu uhynulých pták? veterinární správu
  • ochrana domácích milá?k? - ps?, ko?ek apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky

Zdrav? uvažující ?istotný ?lov?k by se rizika onemocn?ní pta?í ch?ipkou nem?l obávat. V žádném p?ípad? by ?lov?k nem?l na mrtvého ptáka sahat. Dosp?lí musí dohlédnout na své d?ti, aby se nedotýkaly mrtvých pták? nebo jejich trusu.

Sledujte aktuální informace na stránkách Státní veterinární správy ?R www.svscr.cz a Ministerstva zem?d?lství ?R www.mze.cz.

Podrobná p?íru?ka – opera?ní manuál k pta?í ch?ipce a nezbytné pokyny pro ob?any i chovatele naleznete na odkazu http://www.svscr.cz/index.php?art=1519.

Kate?ina Nohavová
tisková mluv?í Pardubického kraje
tel: 466 026 185, 606 652 564
e-mail: katerina.nohavova@pardubickykraj.cz

P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu