Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Ministr Gandalovi? p?ijel dnes do Tisové

(22.06.2007)

Ministr zem?d?lství Petr Gandalovi? dnes odpoledne navštívil obec Tisová na Orlickoústecku, kde na míst? zjiš?oval aktuální situaci výskytu pta?í ch?ipky a také se setkal s místními ob?any. Cílem jeho návšt?vy bylo zhodnocení a uklidn?ní situace. Ministr se spole?n? s ?editelem Státní veterinární správy Milanem Malenou, starostou obce Vojt?chem Eliášem a zástupci Pardubického kraje seznámil s doposud provedenými opat?eními a dalším postupem p?i likvidaci ohniska nákazy a p?ijímání veterinárních opat?ení.

„Zam?stnanc?m farmy ani obyvatel?m Tisové a celého regionu nehrozí žádná rizika. Nákaza je v sou?asné chvíli lokalizovaná. Budeme nadále pe?liv? sledovat další pr?b?h událostí a ?init pot?ebná opat?ení,“ uvedl ministr Petr Gandalovi? k sou?asné situaci v Tisové. Na míst? také pod?koval p?íslušník?m Armády ?R a HZS Pardubického kraje za práci p?i likvidaci následk? zasažení lokality virem H5N1.

P?í?inou úmrtí krocan? na farm? zem?d?lsko obchodního družstva Zálší v Tisové na Orlickoústecku byl vysoce patogenní virus pta?í ch?ipky H5N1, nebezpe?ný i ?lov?ku. Kv?li výskytu viru bude dnes dokon?ena likvidace chovu kr?t v místní farm?. Areál farmy je dezinfikován, v sobotu má být ukon?ena sanace. Zárove? má být také usmrceno všech cca 1000 kus? dr?beže, kterou chovají lidé v obci.

Mgr. Ilona Chalupská, ?editelka odboru komunikace Mze
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu