Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Opat?ení proti ší?ení viru pta?í ch?ipky

(22.06.2007)

V ?eské republice byl 21. 6. 2007 potvrzen v chovu kr?t výskyt viru pta?í ch?ipky H5N1. Virus byl prokázán v chovu kr?t v obci Tisová, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj p?ijala neprodlen? nezbytná ochranná a zdolávací opat?ení, aby se zabránilo ší?ení této nákazy.

Jedná se o mimo?ádné veterinární opat?ení p?ijímané Krajskou veterinární správou p?i podobných událostech. Bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. Ochranné pásmo je okruh o polom?ru minimáln? 3 km od ohniska nákazy a pásmo dozoru je kruh o polom?ru minimáln? 10 km.

„Jsou to hlavn? veterinární opat?ení, která by nem?la zásadním zp?sobem ovlivnit ob?any žijící v okolí“ ?íká ministr zem?d?lství Petr Gandalovi? a dopl?uje „V sou?asné dob? je kr?tí chov neprodyšn? uzav?en a probíhá jeho likvidace. Rozhodn? ale není d?vod k panice, p?i dodržení základních hygienických pravidel ob?an?m žádné nebezpe?í nehrozí“.

V obou pásmech platí jistá pravidla, která jsou k nalezení na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz . Tato pravidla upravují hlavn? pohyb a chov dr?beže.

O zjišt?ní nákazy krocan? byla neprodlen? informována Evropská komise, která vydala rozhodnutí, kterým se potvrzuje správnost postupu ?R a dostate?ná rozloha ochranného pásma a pásma dozoru.

Shodná opat?ená byla p?ijata i v Ma?arsku a Velké Británii, kde se nákaza objevila za?átkem letošního roku. „V t?chto zemích se ukázala tato veterinární opat?ení jako dostate?ná a nevidím tedy d?vod n?jak je rozši?ovat“ dopl?uje ministr Gandalovi?. Ministr zárove? dnes odpoledne navštíví obec Tisová aby zhodnotil situaci a uklidnil ve?ejnost v Tisové a okolí, že žádné bezprost?ední nebezpe?í pro ob?any nehrozí.

zdroj: Ilona Chalupská, Ředitelka odboru komunikace MZe
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu