Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Pta?í ch?ipky net?eba se bát, ale opatrnost je na míst?

(29.06.2007)

Tak i naši republiku postihlo to, s ?ím mají zkušenost i okolní ?lenské zem? EU – výskyt pta?í ch?ipky v chovech dr?beže.

To, že byla nákaza prokázána i u uhynulé labut? sv?d?í o tom, že se p?vodce nákazy, vir aviární influenzy, n?kde v prost?edí vyskytuje. Nasv?d?uje tomu i nedávný výskyt v sousedním N?mecku. Proto také v?era 28. 6. 2007 vyhlásil Milan Malena, úst?ední ?editel Stání veterinární správy ?R, mimo?ádná veterinární opat?ení, která mají za cíl, krom? ú?inných opat?ení v ohnisku nákazy, eliminovat p?ípadné rozvle?ení a rozší?ení této nákazy.

Zásadní opat?ení spo?ívá v tom, že podnikatelské chovy dr?beže nesm?jí být od po?átku ?ervence ve volném výb?hu. Ur?itou výjimku m?že povolit místn? p?íslušná krajská veterinární správa, ovšem za podmínky ú?inného zamezení kontaktu dr?beže s voln? žijícími ptáky. Od pond?lí, 2. 7. pak je zakázáno po?ádání svod?, tj. výstav dr?beže, výjime?n? je v uzav?ených prostorách m?že op?t povolit místn? p?íslušná krajská veterinární správa.

Po?ádat sout?že poštovních holub? v ?R a ú?astnit se zahrani?ních je možné za podmínky, že lety neza?ínají nebo nekon?í v pásmech s omezením.

Zahrani?ních výstav se m?že chovatel z ?R se svými ptáky ú?astnit tehdy, vyžádá-li si p?ed odjezdem písemný souhlas místn? p?íslušné krajské veterinární správy. Hlavním smyslem zmín?ných opat?ení je prevence a ješt? dokonalejší evidence akcí a pohybu.

V mimo?ádných veterinárních opat?eních, které platí od 28. 6. 2007 do odvolání je i zmín?no to, co stále platí – podnikatelé chovající dr?bež jsou povinni hlásit p?íslušné krajské veterinární správ? pokles p?íjmu potravy, ?i produkce ?i zvýšení úmrtnosti chované dr?beže.

Ur?it? lze ?íci, že orgány státního dozoru dokáží zabezpe?it, aby byla ohniska nákazy likvidována v souladu se zákonem i zdravým rozumem, a zabezpe?it tak to, že se nic závadného nem?že dostat do tržní sít?. Samoz?ejm? je t?eba ocenit ú?innou a dobrou spolupráci s ob?any, obcemi, kraji, Policií ?R, Hasi?i, Armádou ?R, Hygienickou službou i Asana?ním podnikem.

Všechna p?ijímaná veterinární opat?ení mají cíl: zamezit ohrožení zdraví lidí. Na druhém míst?, aby nedošlo k narušení intrakomunitárního obchodu, tj. nem?lo by dojít k poklesu spot?eby dr?bežího masa ani výrobk? z n?j. Veterinární ú?inná opat?ení mají i ochránit naše chovatele a zpracovatele p?ed zbyte?ným poklesem produkce. Tato opat?ení by i m?la p?esv?d?it t?etí zem? o tom, že zdravotní nezávadnost naší produkce je zachována.

Snad není od v?ci zopakovat, že není t?eba mít obavy z požívání dr?bežího masa. Žádné závadné maso se díky orgán?m státního veterinárního dozoru do tržní sít? nesmí dostat.

zdroj: Josef Duben, tisk. mluv?í SVS ?R
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu