Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Virus pta?í ch?ipky se v ?R poprvé objevil v chovu dr?beže

(21.06.2007)
Praha - V ?eské republice se poprvé objevil virus pta?í ch?ipky v chovu dr?beže. Dnes kolem 18:00 byl potvrzen u kr?t v obci Tisová na Orlickoústecku. Chov ?ítá asi 6000 kr?t, z nichž 1800 uhynulo. Ve ?tvrtek by m?ly být známy výsledky kontrolního vyšet?ení, které ur?í, o jaký typ viru jde. ?TK to oznámila Státní veterinární správa.

Chov v Tisové pat?í Zem?d?lsko obchodnímu družstvu Zálší. "Dnes krajská veterinární správa vydala p?edb?žná opat?ení. ?ekáme na výsledek kone?ného vyšet?ení, které by m?lo být b?hem n?kolika hodin hotové. Jestliže se potvrdí, že se jedná o tu velice nep?íjemnou v?c, tak bude zítra (ve ?tvrtek) následovat likvidace hejna," ?ekl ?TK p?edseda p?edstavenstva družstva František Bartoš. Ztráty podle n?j mohou dosáhnout více než dvou milion? korun.

Kv?li preventivním opat?ením se nyní z chovu nesmí nic p?esunovat a dohledává se i pohyb dr?beže zp?tn?. Veteriná?i také vymezí pásma ochrany a dozoru o polom?ru t?i a deset kilometr? od místa výskytu. K mimo?ádnému jednání se sešla bezpe?nostní rada Pardubického kraje.

"V sou?asné dob? je kr?tí chov neprodyšn? uzav?en a od zít?ka (?tvrtka) bude probíhat jeho likvidace, o tom už je rozhodnuto," ?ekl ?TK ministr zem?d?lství Petr Gandalovi?. V desetikilometrovém pásmu veterinární správa prov??í nejen komer?ní, ale i soukromé chovy. Celostátní opat?ení podle ministra zapot?ebí nejsou.

Ochranné omezení vývozu dr?beže ze strany Evropské unie Gandalovi? nep?edpokládá. "Evropská komise byla standardn? informována a neo?ekávám, že by ?eské republice m?lo hrozit n?jaké embargo. Tyto p?ípady lokálních opat?ení se vyskytují i v jiných zemích," uvedl.

První p?ípad pta?í ch?ipky se v ?R objevil v b?eznu 2006, poté bylo zaznamenáno dalších 13 výskyt?. Vždy šlo o voln? žijící ptáky - labut?, které byly nakaženy ?lov?ku nebezpe?ným virem pta?í ch?ipky H5N1.

Zdroj: ?TK a Pandemie.cz
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu